Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Kako pričeti postopek usmerjanja?

  • Strokovna dokumentacija.
  • Osnovna šola je lahko vlagatelj, kadar kljub delu z otrokom v skladu s Konceptom dela-učne težave v osnovni šoli, upoštevanjem individualizacije in diferenciacije dela ter ponavljanju razreda otrok ne napreduje, starši pa ne želijo podati zahteve za uvedbo postopka usmerjanja (vroči tudi staršem).
  • Vložnik zahteve za uvedbo postopka usmerjanja mora vlogi obvezno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila).
  • Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti (opravi šola).

Strokovno mnenje

– Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 90. dneh po prejetju obvezne dokumentacije izdela strokovno mnenje (vroči se staršem oz. vložniku ter vzgojno- izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen ). Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi, s katero se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o ustreznem programu vzgoje in izobraževanja.

Odločba o usmeritvi

Z odločbo se določi: program VIZ, v katerega bo otrok usmerjen, vrtec, šolo, zavod, v katerega bo otrok vključen, datum vključitve. Glede na potrebe se opredeli tudi obseg, obliko in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca za fizično pomoč, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku, rok preverjanja usmeritve in druge pravice.

  • Starši so dolžni vključiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.
  • Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti.

Individualizirani program

Vzgojno-izobraževalni zavod (strokovna skupina) mora najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati individualizirani program.

Dostopnost